Проект No BG16RFOP002-2.024-0638-C01

През юли 2019 „е-Моушън Лайф“ стартира проект № BG16RFOP002 2.024 0638 C01 „Производство и продажба на електрически велосипеди и други превозни средства със спомагателен двигател“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Проектът е с продължителност 18 месеца и обхваща следните дейности:

Информация за проекта:

Договор № BG16RFOP002-2.024-0638-C01: Проектиране, производство и продажба на електрически велосипеди и други електрически превозни средства със спомагателен двигател в  „e-Моушън Лайф„ ЕООД

Бенефициент: „е-Моушън Лайф“ ЕООД

Обща стойност: 230 599.00 лв., откоито 156 807.32 лв.европейско и 27 671.88 лв. национално съфинансиране.

Начало: 03.06.2019 г.

Край: 03.12.2020 г.

         

Изграждане на партньорства

е-Моушън Лайф работи съвместно с Община Варна за популяризирането и разширяване на използването на товарни елктровелосипеди за доставка в централна градска зона. Община Варна участва в проект „Товарно колело променящо града“(CCCB) финансиран по Програма Хоризонт 2020. Проект CCCB обединенява екип от 20 партньора от страни на ЕО. В рамките на работата по проект CCCB Община Варна нае за една година произведени от е-Моушън Лайф 6 товарни велосипеда, които предоставя на варненски фирми извършващи доставки в централна градска зона.

е-Моушън Лайф се стреми да локализира в България производството на товарни велосипеди и компоненти за тях. Проектът на рамките на товарните велосипеди е адаптиран към технологиите на българската фирма за производство на алуминиеви велосипедни рамки Cyclegets, София. Използват се алуминиеви профили производство на Алкомет, Шумен. Компонентите за товарните контейнери се изработват от фирма Корект Стил, Варна.